Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu


Sứ mạng và Tầm nhìn của Khoa

Sứ mạng:

"Khoa Tài chính – Kế toán là một đơn vị của trường Đại học Lạc Hồng chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán (ngành Kế toán); Ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính (ngành Tài chính – Ngân hàng). Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài có năng lực và đạo đức ở trình độ đại học và sau đại học nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế".

Tầm nhìn:

“Khoa Tài chính – Kế toán đặt mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kế toán và tài chính tại Việt Nam vào năm 2030”.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  197,909       1/273