Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Thay đổi vai trò của Kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

TÓM TẮT:

Kế toán quản trị là một lĩnh vực kế toán đóng vai trò quan trọng trong môi trường doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của kế toán quản trị sẽ thay đổi trong nền kinh tế hiện nay. Nội dung thay đổi tập trung vào mục đích, chức năng và vai trò của công nghệ thông tin tác động đến kế toán quản trị. Nội dung bài báo giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn về vai trò của kế toán quản trị làm việc tại doanh nghiệp trong nước và toàn cầu. Thế kỷ 21 đã chứng minh sự xuất hiện của công nghệ thông tin ảnh hưởng đến nền kinh tế và đó cũng là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, thời đại này yêu cầu các chuyên gia có sự cân bằng phù hợp giữa các kỹ năng, kỹ thuật công nghệ và bề rộng kiến thức để tương thích với sự chuyển đổi đang diễn ra.

Từ khóa: Kế toán quản trị (KTQT); Thay đổi; Toàn cầu; Công nghệ thông tin; Kế toán quản lý.

Trần Thị Phương Thảo (2020)

Tạp chí Kế toán và Kế toán, số 7/2020 (202), trang 38-40.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  194,558       1/613