Nghiên cứu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Nghiên cứu


Thực trạng áp dụng kế toán quản trị tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

TÓM TẮT:

Nội dung chính được đề cập trong bài báo này chính là thực trạng áp dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. KTQT đóng vài trò như một nguồn lực trong công việc của tổ chức của DN. (Martin R.W.Hiebl, 2018). Việc vận dụng KTQT hiệu quả đòi hỏi các nhà quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm đến các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng KTQT tại chính đơn vị của mình.

Từ khóa: Kế toán quản trị; tổ chức KTQT DNNVV; nhân tố ảnh hưởng; Đại học Lạc Hồng.

Trần Thị Phương Thảo (2019)

Tạp chí Kế toán và Kế toán, số 5/2019 (188), trang 70-72.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  194,548       2/614